Hủy

Lớp 3 Unit 10.1: What do you do at break time? - Vocab - Luyện tập 3

Nối 2 cột với nhau

1. Break time
2. Play
3. Like
4. Badminton
5. Football
6. Table tennis
7. Hide-and-seek
A. Bóng bàn
B. Cầu lông
C. Chơi
D. Trốn tìm
E. Yêu thích
F. Giờ ra chơi
G. Bóng đá
1
2
3
4
5
6
7

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả