Hủy

Unit 7 Luyện tập 1 - Vocabulary lớp 4

Nối các cột với nhau sao cho đúng

1
2
3
4
Playing chess A
Riding a bike B
Playing badminton C
Flying a kite D
1
2
3
4

Lộ trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả