Hủy

Unit 7 Luyện tập 2 - Conversation lớp 4

Nối các cột với nhau sao cho đúng

1
2
3
4
What’s your hobby? - I like swimming A
What’s your hobby? - I like riding a bike B
What do you like doing? - I like playing the drum C
What do you like doing? - I like flying a kite D
1
2
3
4

Lộ trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả