Hủy

Unit 6 Luyện tập 1 - Conversation lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. How many lessons do you have on Friday?
2. How often do you have English?
3. Do you like Maths?
4. What’s your favourite lesson?
5. Do you have Vietnamese on Monday?
A. I have it twice a week.
B. No, I don’t. I have it on Tuesday and Thursday
C. Yes, I do
D. I have five.
E. My favourite lesson is English
1
2
3
4
5

Lộ trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả