Hủy

Unit 9 Luyện tập 2 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. When did you go to the zoo?
2. What did the peacock do when you were there?
3. What did you see at the zoo?
4. How did you go to the zoo?
5. Who did you go to the zoo with?
A. I saw a lot of animals
B. I went there with my parents
C. They moved beautifully
D. I went there last week
E. I went there by taxi
1
2
3
4
5

Lộ trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả