Hủy

Unit 9 Luyện tập 2 - Vocabulary lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. Roar
2. Move
3. Loudly
4. Slowly
5. Slowly
A. Một cách lặng lẽ
B. Vang tiếng
C. Gầm gừ
D. Chuyển động
E. Một cách ầm ỹ
1
2
3
4
5

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả