Hủy

Unit 7.3: That's my school - Coversation

Thứ ba, 09/01/2018

Phần học Conversation (Hội thoại) mà các con mong chờ lại đến rồi! Sau khi chuẩn bị vốn từ vựng phong phú về chủ đề School (Trường học), thì bây giờ là lúc để chúng mình tạo thành các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh rồi đây!

Chúng mình cùng học mẫu câu sau để giới thiệu về trường nhé các con!

That’s the + school facilitiy (phòng học)

Đó là (tên phòng học…)

Các con có thấy giống với mẫu câu dùng để giới thiệu bạn bè mà chúng ta đã học ở Unit 5 (bài 5) không? Đúng rồi đó, nhưng thay vì dùng tên các bạn, chúng mình dùng tên các phòng học để giới thiệu về ngôi trường của các em nhé.

Còn nữa, để miêu tả hay hỏi về trường học, phòng học mới hay cũ, chúng mình sẽ áp dụng các tính từ đã học vào mẫu câu sau đây nhé!

It/ The school facility (phòng học) + is + adjective (tính từ)

Nó/ (Tên phòng học) rất tính từ

Is the + school facility (phòng học) + adjective (tính từ)

Nó/ (Tên phòng học) tính từ không?

Yes, it is.

Có/ Đúng vậy

No, it isn’t

Không/ Không phải.

Nếu có thấy hơi khó hiểu thì chúng mình hãy em ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé:

(record)

  • A: This is my school. It’s large. Is your school large?
  • B: No it isn’t. And the classroom is small, too.
  • A: My classroom is large but old. How about the gym?
  • B: It’s small but new.

(But: nhưng)

Chúng mình đã hiểu cách dùng các mẫu câu trên chưa nào? Để nắm rõ bài học ngày hôm nay, chúng mình hãy làm một số bài tập sau nhé.

  1. Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Is your school big?

 

a. Yes, it isn’t

c. No, it isn’t. It’s small (chọn)

b. No, it isn’t. It’s large

d. Yes it is. It’s small

2. Is the library old?

 

a. Yes it is (chọn)

c. No, it is. It’s new

b. No it isn’t. It’s big

d. No, it is

3. Is the gym large?

 

a. Yes, it isn’t.

c. No it it isn’t. It’s big

b. No it isn’t. It’s small (chọn)

d. Yes it is. And it’s big, too.

4. Is your classroom new?

 

a. Yes, it is. And it’s old, too

c. Yes, it isn’t

b. No, it isn’t. It’s old. (chọn)

d. No, it isn’t. It’s new

 

    Đáp án:  2.   1. C                 2. A                 3. B                 4. B

Các con làm thêm những bài luyện tập dưới đây, để ghi nhớ kiến thức tốt nhất nhé!

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả