Hủy

UNIT 7.1: HOW DO YOU LEARN ENGLISH? (BẠN HỌC TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?) - Vocabulary

Thứ ba, 03/04/2018

Xin chào các bạn nhỏ

Trở lại cùng Happy Garden trong bài học số 7 này, hẳn các em rất tò mò sẽ học thêm được điều mới gì có phải không?

Bài học ngày hôm nay sẽ liên quan trực tiếp tới việc học tập của chúng mình. Đó là “Bạn học môn tiếng Anh như thế nào?”. Để có thể trao đổi cùng các bạn về các bí quyết học, chúng mình hãy ngó xem những từ vựng dưới đây có phải là phương pháp học tập của của bản thân các con không nhé? (audio1)

Practise

/ˈpræktɪs/

 

Luyện tập

Read English comic books

/riːd ˈɪŋɡlɪʃ ˈkɒmɪk bʊks/

 

Đọc truyện tiếng Anh

Learn vocabulary

/lɜːn vəˈkæbjələri/

 

Học từ vựng

Write new words

/raɪt njuː wɜːdz/

 

Viết từ mới

Read aloud

/riːd ðəm əˈlaʊd/

 

Đọc to

Read short stories

/riːd ʃɔːt ˈstɔːri/

 

Đọc những mẩu chuyện ngắn

Speak English every day

/spiːk ˈɪŋɡlɪʃ ˈevri deɪ/

 

Nói tiếng Anh hằng ngày

Talk with foreign friends

/tɔːk wɪð ˈfɒrən frendz/

 

Nói chuyện với bạn nước ngoài

Watch English cartoons

/wɒtʃ ˈɪŋɡlɪʃ kɑːˈtuːnz/

 

Xem hoạt hình tiếng Anh

Write emails to friends

/raɪt ˈiːmeɪlz tə frendz/

 

Viết thư điện tử cho bạn bè

Sing English songs

/sɪŋ ˈɪŋɡlɪʃ sɒŋz/

 

Hát các bài hát tiếng Anh

 

Đặc biệt đối với từ “Practise” (luyện tập), các con hãy lưu ý từ vựng này có thể dung theo 2 cách

Practise

+ Noun (danh từ)

+ V-ing (danh động từ): động từ thêm đuôi -ing

 

Ví dụ: - Practise English (luyện tập tiếng Anh)

            - Practise writing (luyện tập viết)

Có một bí quyết để học từ vựng thật nhanh, đó là làm thật nhiều bài tập! Chúng mình cùng làm bài luyện tập để kiểm tra xem bí quyết này của Happy Garden có đúng thật hiệu quả không nhé?

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả